Rekuperace pro průmyslové stavby

Protože jde o širokou škálu provozů, lze konstatovat pouze několik obecných zásad: vzduchotechnické systémy se navrhují s ohledem na osoby, na technologie a produkci škodlivin v daném prostoru. Dávka čerstvého vzduchu na osobu závisí na druhu provozu a vztahu k provozu (zákazník nebo zaměstnanec apod.), teplotě prostoru, fyzické aktivitě osob atd. Tyto dávky jsou stanoveny legislativně (vyhlášky, nařízení vlády, normy atd.). Pokud vzduchotechnický systém také vytápí či chladí, o množství přiváděného vzduchu rozhoduje nejen dávka čerstvého vzduchu, ale i množství vzduchu potřebného pro přenos topného resp. chladicího výkonu.

Vzhledem k množství variant provozů, možných technických řešení a související legislativy doporučujeme v přípravné fázi kontaktovat projektanta a konzultovat možná řešení s ním. Nejzákladnější kritéria návrhu vybraných provozů a kontakty na projekční firmy naleznete na našich stránkách.

Obecné výhody kompaktních vzduchotechnických rekuperačních jednotek ATREA s.r.o.


KANCELÁŘ: Dimenzování: dle počtu osob  (30 – 60 m3/h / osoba nebo dle specifických požadavků), příp. podle tepelné zátěže. Při návrhu a výběru vzduchotechnické jednotky nutno respektovat akustické požadavky interiéru. Provoz zasedacích místností a kanceláří možno v určitých případech řešit sdruženou větrací jednotkou (dle současnosti provozu, požadavků atd.).


ŠKOLY: Dle vyhlášky 410/2005 Sb. (včetně pozdějších novelizací) je určen vzduchový výkon na jednoho žáka mezi 20–30 m3/h. Pro zajištění této hygienického výměny vzduchu se využívají dva základní systémy řízeného větrání s rekuperací – centrální (jedna jednotka pro více tříd) a decentrální (jedna jednotka na třídu). Vhodné typy zařízení jsou uvedeny pod jednotlivou záložkou.


BYTY (CENTRÁLNÍ VĚTRÁNÍ): Rovnotlaké větrání, množství větracího vzduchu vychází z počtu osob; ekonomický režim větrání 25 – 30 m3/h / osoba, pro noční větrání lze dávku zredukovat na 20 m3/h / osoba. Ohřev vzduchu centrální ve vzduchotechnické jednotce, pro zvýšený komfort s decentrálním dohřevem pro každý byt; možno doplnit i chlazení. Regulace zajišťuje připínání jednotlivých bytů do vzduchotechnického systému řízením. Vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla použitá pro větrání bytů přináší výraznou úsporou provozních nákladů.


RESTAURACE: Standardní dávka vzduchu  50 m3/h / osoba, přirážka  10 m3/h pro kuřáka; započítávají se i zaměstnanci (70 m3/h v nekuřáckém podniku, 100 m3/h pokud je povoleno kouřit). Pokud jsou prosklené plochy obvodového pláště, zpravidla se v zimě ofukují teplým vzduchem kvůli eliminaci pocitu chladu (komfort pro hosty), v letním období možno použít chlazení pro eliminaci tepelných zisků. Vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla v těchto provozech přináší výraznou úsporou provozních nákladů.


BAR: Standardní dávka vzduchu  50 m3/h / osoba, přirážka  10 m3/h (minimálně) pro kuřáka; započítávají se i zaměstnanci (100 m3/h v kuřáckém podniku). Pokud jsou prosklené plochy obvodového pláště, zpravidla se v zimě ofukují teplým vzduchem kvůli eliminaci pocitu chladu (komfort pro hosty), v letním období možno použít chlazení pro eliminaci tepelných zisků. Část vzduchu se přivádí i nad bar pro zajištění dávky čerstvého vzduchu pro personál.


KONFERENČNÍ SÁL: Větrání pro sedící osoby  30 – 60 m3/h / osoba nebo dle specifických požadavků. Při návrhu a výběru vzduchotechnické jednotky nutno respektovat akustické požadavky interiéru. Dimenzování: dle počtu osob, příp. podle tepelné zátěže. Pokud je nutno dodržet hlukové parametry, možno volit jednotku o řád větší a provozovat ji na redukovaný chod. Koncepce distribuce vzduchu individuální, v případě velkých sálů přívod vzduchu přímo pod sedadly.


BAZÉN: Pro dimenzování je zpravidla rozhodující vlhkostní zátěž (dle velikosti vodní plochy a odparu), nikoliv počet osob. Přívod větracího vzduchu k prosklení kvůli zamezení rosení. Vzduchotechnika nejen větrá, ale obvykle i hradí část tepelné ztráty prostoru bazénu. S větráním bazénu je možno spojit větrání sprch při vstupu. Vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla použitá pro větrání bazénových prostor přináší výraznou úsporou provozních nákladů.


WELLNESS: Množství větracího resp. cirkulačního vzduchu se navrhuje dle velikosti vodní plochy (z množství odpařené vody), počtu sprch atd., příp. podle počtu osob (60 až  70 m3/h / osoba). Nutno uvažovat se zvýšenou teplotu v prostoru a tedy s dotápěním vzduchotechnikou. Vzhledem k vyšší teplotě a relativní vlhkosti interiéru (až 30 °C, 60 % rH), se doporučuje směřovat přívod větracího vzduchu k proskleným plochám kvůli zamezení kondenzace a odsávat vlhký teplý vzduch těsně pod stropem.


FITNESS: Vzduchotechnika zajišťuje větrání sportoviště (přísun větracího vzduchu pro hráče), odvod vlhkosti a odérů, zamezuje vzniku plísní, příp. i teplovzdušné vytápění pokrývající tepelnou ztráty prostoru.


ŠATNA: Koncepce: přívod do šatny, odtah z hygienického zázemí. Dimenzování: obvyklá teplota 24–26 °C, dávka větracího vzduchu 20 m3/h / šatní skříňka (příp. 20 m3/h / osoba, pokud nejsou skříňky). 50, 25, 150, 30 m3/h na WC, pisoár, sprchu, výtok TUV.


SQUASH: Množství větracího resp. cirkulačního vzduchu vychází z objemu větraného prostoru (N-násobek objemu prostoru) resp. z tepelné ztráty prostoru.

PROHLÉDNOUT